Villkor och bestämmelser

Allmänna och ytterligare villkor för tjänster mellan 360 FIX (företagsnummer 559224-2951) nedan kallat "360 FIX" och privatkund / företagskund nedan kallad "kund".

Konsumenttjänstlagen (1985: 716) gäller i första hand, varför syftet med dessa villkor är att förtydliga och definiera vår leverans och användning av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa allmänna och ytterligare villkor, förstått innebörden och godkänner och samtycker till alla punkter i de allmänna och ytterligare villkoren. Genom att inte bestrida dessa allmänna och ytterligare villkor anses kunden ha gett sitt samtycke.

I dessa villkor kallas den som utför uppdraget på uppdrag av 360 FIX som Fixer. Fakturering sker vanligtvis när uppdraget har bekräftats slutfört.

Fakturering kan göras av en extern part genom att överföra fakturan till en extern part.

360 FIX är ett serviceföretag och det finns inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras Kunden oavsett om det skulle kunna slutföras i sin helhet av olika skäl om till exempel produkter saknas, är skadade eller på teknisk support om problemet är olösligt med tanke på hårdvara och programvara.

Avbokning av en bekräftad och därmed överenskommen tid måste göras senast tre timmar före den avtalade tiden. Annars kommer en avbokningsavgift på 498 SEK att debiteras. Brådskande avbokningar görs till företagets kundtjänst på 0709857463 eller alternativt till [email protected] eller till Fixaren direkt. För att kunna göra hembesök måste Fixaren ha tillgång till hemmet vid överenskommen tid. I kundens frånvaro försöker fixaren kontakta kunden. Om tillgång av någon anledning inte kan beviljas, debiteras ovanstående avbokningsavgift på 498 SEK.

360 FIX ansvarar för skador som kan uppstå under uppdraget på både Kundens utrustning / produkter och hemmet. 360 FIX har tecknat en ansvarsförsäkring, som kan användas för mer omfattande skador. Vanligtvis korrigerar samma eller nya Fixer skadan eller felet vid ett återbesök. Det händer också att kunden kompenseras i samband med fakturering.

Klagomål måste göras direkt till 360 FIX inom rimlig tid.

360 FIX debiterar Kunden för hembesöket antingen enligt ett paket med fast pris som beställts av Kunden eller en aktuell räkning per halvtimme startad med en minimikompensation på en timme. Den första timmen och uppstarten kan ha ett annat pris än den vanliga timavgiften. Aktuella priser är alltid tillgängliga på 360 FIX -webbplatsen för både fasta och aktuella uppdrag. Om Kundens geografiska läge ligger utanför tätorten kan en separat överenskommelse träffas om ytterligare resekompensation.

Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8% har rätt att debiteras för betalning efter förfallodagen. 360 FIX har också rätt att lämna in fordran till ett inkassoföretag i enlighet med svensk lag och praxis.
Priserna på webbplatsen och i ”Allmänna villkor” anges inklusive moms om inte annat anges.

Information om hanteringen av personuppgifter, cookies och GDPR återges på 360 FIX -webbplatsen.

Ytterligare villkor för teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras hemma eller via telefon ingår felsökning, åtgärder och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget.
Telefonuppgifter debiteras per kvartal (15 min). Ersättningen beräknas per påbörjat kvartal. Något RUT -avdrag är inte tillåtet på telefonsupport.

360 FIX tar inget ansvar för maskin- eller programvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

360 FIX kan aldrig hållas ansvarigt för direkt eller indirekt skada som har uppstått på Kundens utrustning som är föremål för uppdraget. Detta gäller såväl programvara som hårdvara eller information som lagras i datorer eller smartphones.

I de fall där 360 FIX hittar olagligt innehåll under uppdraget, vilket kan klassificeras som ett allvarligt brott, avslutas uppdraget omedelbart och kunden faktureras. 360 FIX hjälper inte heller kunder med problem relaterade till olaglig eller olicensierad programvara.

Ytterligare villkor till ett fast pris för möbelinstallation

I samband med installation av besvärliga möbler, eller vid installation av garderober som installeras stående på grund av låg takhöjd, kan kunden behöva involveras i korta individuella arbetssteg.

Vid skador på egendom och möbler som är föremål för installation, kompenserar 360 FIX skadan på bästa rimliga sätt. 360 FIX kan aldrig hållas ansvarigt för indirekta skador som uppstår på Kundens hem, möbler och produkter under uppdraget.

Det fasta priset inkluderar montering i enlighet med monteringsanvisningarna från tillverkaren. Allt extra arbete och delar debiteras löpande ersättning. Priset för byteskontot anges på webbplatsen. Exempel på avgifter för tilläggsarbete kan komma överens med kunden: justering för sluttande golv / sluttande väggar, när belysningsenhet för installation saknas, när möbler / inredning måste flyttas, att paketen med omonterade möbler finns i ett annat rum än själva installationsrummet, sågning, borrning av hål eller borttagning av golvlister eller som inte ingår i installationsanvisningarna.

Kunden ansvarar för att alla delar av möblerna / föremålen som ska monteras är på plats när 360 FIX anländer för att utföra uppdraget. Om delar saknas avbryts uppdraget, varefter 360 FIX debiterar en avbokningsavgift. Det är kundens ansvar att meddela 360 FIX eller fixaren när saknade delar har kommit. Uppdraget återupptas sedan genom ett återbesök, varigenom samma initiala överenskomna pris för installation vid återbesöket.

Kunden måste ha förberett en monteringsyta så att monteringen kan utföras utan hinder. Om detta inte har hänt har 360 FIX rätt att avbryta installationen och debitera en avbokningsavgift. Om Fixer måste hjälpa till att frigöra utrymme kommer detta arbete att debiteras löpande ersättning enligt den aktuella prislistan på webbplatsen.

Ytterligare villkor för installation och felsökning av robotgräsklippare

Installation med ett fast pris inkluderar endast det som ingår i förpackningen och funktionstest (testkörning). Tomten måste anpassas för gräsmattan (lutning, storlek etc.). Tomten ska rensas från prylar som leksaker och högar av grenar, löv och gräs. Gräsmattan måste vara nyskuren och hålrummen och groparna ska vara jämna i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om så inte är fallet avbryts installationen och en avbokningsavgift som definierats ovan tillkommer. Efter åtgärder som kunden vidtagit återupptas uppdraget vid ett senare tillfälle.

Söktråden är monterad med tång (inte genom att fräsa gräsmattan). När installationen utförs för ett fast pris ingår montering av stänger och begränsningskabel som ingår i gräsklipparens robotförpackning.

På platsen för laddstationen ska det finnas jordad elektrisk ström. Detta kan vara i form av en ”skarvsladd”.

Monteringen inkluderar lyft av gatstenar upp till 50 cm breda. Större gatsten lyftes och restaurerades av kunden före och efter installationen.

När installationen är klar utförs ett funktionstest. När funktionstestet har genomförts med oklanderliga resultat måste uppdraget anses vara avslutat. Programmering / schemaläggning ingår inte i grundinstallationen men kan beställas som tillval.

Villkor för RUT- och ROT -avdrag

Kunden kan använda möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete enligt kapitel 67 i inkomstskattelagen, kallad ROT- och RUT -avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att verken är av sådan karaktär att de utgör sådana verk som rör hushållstjänster (RUT -arbeten) eller ändringar och tillägg (ROT -avdrag) som omfattas av dessa regler.

Enligt den så kallade Enligt fakturamodellen som gäller från 1 januari 2016 måste kunden (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetet och betala hela ersättningen reducerad med ett belopp som motsvarar 30-50% av arbetet kostnad inklusive moms dock högst 75 000 kr. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för uppdraget.

Kunden måste – om 360 FIX begär det – skicka ett meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktionen att kunden har tillgodoräknats för innevarande kalenderår.

Kunden förklarar att han – helt eller delvis – är ägare av den angivna fastigheten / bostadsrätten för ROT- och RUT -avdrag, eller åtminstone har rätt att använda bostaden vid RUT -avdrag. 360 FIX ska ange arbetskostnaden separat på fakturan.

Om Skatteverket på begäran inte – helt eller delvis – tillåter betalning av det ansökta RUT- eller ROT -avdraget, har 360 FIX rätt att omedelbart fakturera kunden för den återstående delen av arbetskostnaden . Kunden är ansvarig för betalning av detta belopp och betalning måste göras till 360 FIX inom femton dagar efter fakturering. Eventuell dröjsmålsränta betalas från den dag då 360 FIX begär betalning från Skatteverket.

Villkor för prenumerationstjänster

Tjänsten startar samma dag som kunden prenumererar på tjänsten genom registrering via webbplatsen och gäller tills vidare. Tjänsten kan avslutas av någon av parterna fram till slutet av den aktuella betalningsperioden eller när någon inlåsningstid löper ut, förutsatt att uppsägning sker senast fjorton (14) dagar före utbetalningstidens eller inlåsningstidens utgång . Om tjänsten inte avslutas senast fjorton (14) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden eller inlåsningstiden, ska avtalet förlängas med en period som motsvarar längden på den senaste betalningsperioden med en fjorton (14) -dagars uppsägningstid.
Kunden kan säga upp avtalet genom att ringa och meddela 360 FIX telefonsupport om uppsägning. Vid uppsägning har kunden tillgång till tjänsten under den återstående tiden som kunden redan har betalat för. Det är kundens ansvar att hitta en ersättningstjänst om behovet uppstår innan avtalstiden för tjänsten löper ut.

360 FIX har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, avbryter sina betalningar, går i likvidation eller på annat sätt kan anses vara insolvent.

September 2021